Stichting Fundraisingprojecten Lionsclub Arnhem Arentheem

Kvk: 09189605 
RSIN: 820181730 
Bankrekening: NL39 ABNA 0535 4860 30

Contactadres

Stichting Fundraisingprojecten Lions Club Arnhem Arentheem 
p/a Gelderse Rooslaan 322, 6841 BE Arnhem
E-mail: arnhem.arentheem@lions.nl
Website: arnhemarentheem.lions.nl

Bestuur

Voorzitter: Henk Sprukkelhorst
Secretaris/Penningmeester: Rob van Dorp
Lid: Gerrit Tiemens

Doelstelling

Het financieel begeleiden en controleren van fundraisingsprojecten die worden georganiseerd door de Vereniging Lionsclub Arentheem en het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan

De stichting stelt zich te doel het verwerven van geldmiddelen te besteden voor – door Lions Club Arentheem aan te wijzen – bestemmingen welke uitsluitend een algemeen maatschappelijk belang beogen en het beheer door haar verkregen geldmiddelen en andere baten, voor zover en zolang daaraan nog niet bedoelde bestemming is gegeven. Zij zal op verzoek van de genoemde Lionsclub Arentheem coördineren en/of organiseren en/of uitvoeren van de externe activiteiten, waartoe deze club in het kader van gemelde doelstelling heeft besloten.

Fondsen

De benodigde fondsen worden door activiteiten en pro deo inzet van Lions Club leden Arentheem geworven. Het vermogen zal bestaan uit subsidies en donaties, schenkingen, legaten als andere verkrijgingen en baten d.m.v. fundraising. De stichting zal niet op eigen initiatief activiteiten organiseren en zal te eigen behoeve niet anders dan de werkelijke gemaakte kosten in rekening kunnen brengen.

Beloning

Alle bestuursleden van de stichting verrichten hun werkzaamheden pro-deo.

Jaarrekening 2022/2023

 Klik hier voor toelichting op de jaarcijfers 2022-2023.